Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Definities:

 • Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts, software en databases.
 • Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie e*Laba – Yannick Lepère een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.
 1. Toepassing algemene voorwaarden
  • Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met e*Laba – Yannick Lepère, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van e*Laba – Yannick Lepère te aanvaarden.
  • e*Laba – Yannick Lepère bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen en zal deze publiek kenbaar en beschikbaar maken via www.e-laba.be, minstens 30 dagen voor de nieuwe regels van kracht worden.
 2. Aanbiedingen, offertes & orderbevestiging
  • Alle aanbiedingen en offertes van e*Laba – Yannick Lepère zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld.
  • De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de acht dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan e*Laba – Yannick Lepère. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.
  • De offerte is niet deelbaar en kan bijgevolg niet opgesplitst worden tenzij anders vermeld. Een samengestelde prijsopgave verplicht e*Laba – Yannick Lepère niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
  • De bestelling wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van het voorschot, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de offerte. Het bedrag van het voorschot staat steeds vermeld in de offerte.
  • Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.
 3. Annulatie van de bestelling
  • De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang e*Laba – Yannick Lepère zijn werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 25% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 250 EUR.
 4. Levering
  • De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt e*Laba – Yannick Lepère niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.
  • Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.
 5. Risico
  • Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij e*Laba – Yannick Lepère bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.
 6. Betalingsmodaliteiten
  • Alle prijzen worden opgegeven in Euro en zijn steeds vrij van btw. Ingevolge bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen’ (art. 56bis, § 5, tweede lid WBTW)
  • Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking vermeld in de overeenkomst dient de klant bij elke bestelling een voorschot te betalen van 50% van het factuurbedrag. Bij levering van de bestelling is de klant 50% van het factuurbedrag verschuldigd.
  • Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van e*Laba – Yannick Lepère (vermeld op alle facturen en offertes).
  • Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe, is de klant aan e*Laba – Yannick Lepère een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 100,00 EUR, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling.
  • e*Laba – Yannick Lepère behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van zijn verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. Tevens vervallen alle toegestane kortingen bij het niet respecteren van deze algemene verkoopsvoorwaarden.
 7. Klachten – protest van de factuur
  • Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan e*Laba – Yannick Lepère te worden bezorgd binnen een termijn van 8 dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.
 8. Aansprakelijkheid – Algemeen
  • e*Laba – Yannick Lepère verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van e*Laba – Yannick Lepère zijn middelenverbintenissen. e*Laba – Yannick Lepère is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.
  • e*Laba – Yannick Lepère kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van zijn of zijn aangestelde, behoudens ingeval van bedrog. e*Laba – Yannick Lepère zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van e*Laba – Yannick Lepère of een aangestelde.
  • e*Laba – Yannick Lepère is niet aansprakelijk voor het eventueel offline gaan van de website, wanneer dit te wijten is aan technische of administratieve problemen bij haar leveranciers en/of onderaannemers, kwaad opzet (hacking) of overmacht
  • De aansprakelijkheid van e*Laba – Yannick Lepère met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van e*Laba – Yannick Lepère. De totale aansprakelijkheid van e*Laba – Yannick Lepère, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan e*Laba – Yannick Lepère werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.
  • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft e*Laba – Yannick Lepère het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
  • Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt e*Laba – Yannick Lepère geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.
  • e*Laba regelt en begeleidt het drukwerk dat aan derden wordt uitbesteed maar is op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen of fouten in het drukwerk. De klant/opdrachtgever gaat ermee akkoord alle bestanden grondig na te kijken voordat de opdracht gedrukt wordt en draagt de volledige verantwoordelijkheid van de correctheid van het drukwerk. Geringe kleurafwijkingen kunnen steeds voorkomen (eveneens met eerder geleverd drukwerk).
  • De klant/opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.
 9. Aansprakelijkheid software
  • Onverminderd artikel 8, geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of -storing, blikseminslag,…) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,…), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.
 10. Intellectuele eigendomsrechten
  • Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computer- programma’s en halfgeleiders.
  • Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (m.n. de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De Klant kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door e*Laba – Yannick Lepère ontwikkelde sites en webapplicaties.
  • De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door e*Laba – Yannick Lepère gecreëerde website/webapplicatie worden overgedragen aan de klant. Deze overdracht geldt in de meest volledige omvang, voor alle exploitatie-wijzen en -vormen, voor de gehele duur van het desbetreffende recht en voor de gehele wereld. Daarenboven krijgt de klant een niet-exclusieve gebruikslicentie op alle voor de website gebruikte codes. Deze gebruikslicentie geldt voor de duur van de bescherming van de code door het auteursrecht en voor de gehele wereld.
  • Indien de website evenwel foto’s of tekeningen bevat die niet door de klant werden aangeleverd, maar door e*Laba – Yannick Lepère werden gehaald van een website die online foto’s en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze foto’s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet-exclusief zijn. e*Laba – Yannick Lepère verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s en illustraties.
  • De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het CMS, WordPress Theme en extra plugins (d.i. de software nodig voor het beheer van de inhoud van de website) behoren exclusief toe aan e*Laba – Yannick Lepère of een derde waarmee e*Laba – Yannick Lepère hieromtrent een overeenkomst heeft gesloten. Mits betaling van een jaarlijkse licentievergoeding, bepaald in de offerte van e*Laba – Yannick Lepère, en onder opschortende voorwaarde van de volledige betaling van deze vergoeding, verkrijgt de klant een niet exclusieve, niet-overdraagbare gebruikslicentie op deze software. Het is de klant verboden om sublicenties aan derden toe te kennen, dan wel de software op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen, mee te delen, te gebruiken ten behoeve van derden of te commercialiseren.
  • De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van e*Laba – Yannick Lepère te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal e*Laba – Yannick Lepère onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van e*Laba – Yannick Lepère waarvan hij kennis neemt.
 11. Aanlevering bronbestanden
  • Bronbestanden, gebruikt voor de creatie van het product worden niet aangeleverd tenzij anders vermeld in de overeenkomst. Bronbestanden kunnen echter steeds tegen betaling verkregen worden.
 12. Beëindiging van de overeenkomst
  • Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft e*Laba – Yannick Lepère het recht om ofwel (1) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (2) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van één of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.
  • Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door e*Laba – Yannick Lepère verleende diensten betalen, alsook de kosten die e*Laba – Yannick Lepère moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat e*Laba – Yannick Lepère nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor e*Laba – Yannick Lepère. Bovendien behoudt e*Laba – Yannick Lepère het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat zijn werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.
  • Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om zijn eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.
 13. Geheimhoudingsplicht
  • Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.
 14. Verwerking persoonsgegevens
  • Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server van e*Laba – Yannick Lepère, heeft e*Laba – Yannick Lepère de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.
  • In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt e*Laba – Yannick Lepère persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer’, i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens.
 15. Referentie
  • De klant gaat ermee akkoord dat de door e*Laba – Yannick Lepère voor de klant ontwikkelde product wordt opgenomen in het referentieportfolio van e*Laba – Yannick Lepère.
  • Voorts behoudt e*Laba – Yannick Lepère in verband met websites zich het recht op een bescheiden credit-vermelding met hyperlink in de voet van elke voor de opdrachtgever afgeleverde website. Bij verwijdering door de klant van deze referentie dient €1000 white-labeling kost betaald te worden.
 16. Overmacht
  • Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover e*Laba – Yannick Lepère geen controle heeft, bevrijden e*Laba – Yannick Lepère, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van zijn verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.
  • Wanneer in bovenstaande situatie geconcludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is de verbintenissen redelijkerwijs na te komen, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door e*Laba – Yannick Lepère tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.
 17. Nietigheid
  • Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen e*Laba – Yannick Lepère en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.
 18. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank
  • Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van e*Laba – Yannick Lepère. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Antwerpen.

Algemene voorwaarden e*Laba – Yannick Lepère – juli 2016